Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Predávajúci / prevádzkovateľ

Internetový obchod na doméne www.123-sro.sk a aj stránku www.bep.123-sro.sk prevádzkuje spoločnosť: raz dva tri s.r.o., Ivanská cesta 10/C, 821 04 BRATISLAVA, IČO: 47393882, IČ DPH: SK2023882641, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri okr. súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka č. 92760 / B.

Kupujúci / spotrebiteľ

Kupujúci teda spotrebiteľ vykonaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje „obchodné podmienky“ pre dodanie tovaru stanovené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obidve strany záväzné.

Objednávky tovaru a služieb

Objednávky môže spotrebiteľ realizovať nepretržite 24 hodín denne. Objednávky zaslané kupujúcim budú zaregistrované, spracované a o ich zrealizovaní bude kupujúci informovaný e-mailom. V prípade že ste neobdržali e-mail o potvrdení objednávky skontrolujte poštu „SPAM“ alebo nás kontaktujte. Objednávky zadané, teda prijaté počas pracovného kalendárneho dňa, budú odoslané kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní.

Každý objednaný tovar má priloženú faktúru – ktorá je daňovým dokladom, slúži aj ako dodací a záručný list.

Ceny na stránke www.bep.123-sro.sk sú uvedené vrátane DPH 20%. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny cien tovarov nachádzajúcich sa v ponuke na stránke. Ak nieje uvedené inak, ceny sú uvedené za 1 kus.

Ku každej objednávke bude pripočítaná cena za dopravu.

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“. formulár “odstúpenie od zmluvy“.

Tovar prevádzkovateľovi nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.

Prevádzkovateľ obchodu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.

Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.

Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na telefonické potvrdenie alebo zrušenie objednávky.

Spotrebiteľ môže vykonať zmenu v objednávke po obdržaní e-mailu o potvrdení objednávky tovaru.

V prípade nejasností alebo akýchkoľvek pochybností pri objednávke tovaru, nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.

Spotrebiteľ má možnosť overiť stav svojej objednávky po prihlásení sa na svoj účet v obchode.

Spotrebiteľ pri objednávke tovaru potvrdzuje, že súhlasí a akceptuje obchodné podmienky predávajúceho.

Spotrebiteľ pri objednávke tovaru potvrdzuje, že súhlasí a akceptuje ochranu osobných údajov.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stanoviť rozdielne ceny pre každý internetový obchod a ich predajné miesta.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo pri objednávke nad 300€ overiť objednávku telefonicky a žiadať platbu vopred, v prípadne potreby zmeniť spôsob dopravy a dobu dodania objednaného tovaru.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny balenia podľa momentálnej dostupnosti na sklade, z dôvodu čo najrýchlejšieho odoslania objednávky. Pri zmene balenia bude VŽDY zachovaná cena objednaného balenia, v prípade zmeny ceny bude kupujúci o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo telefonicky.

Platobné podmienky

Ponuka platobných možností ktoré je možné využiť na realizáciu úhrady objednávok:

 • platba v hotovosti pri osobnom odbere tovaru v Bratislave
 • platba kartou pri osobnom odbere tovaru v Bratislave
 • platba na dobierku pri prevzatí tovaru od dopravcu
 • platbe na účet vopred pri objednávke tovaru

V hotovosti alebo kartou možno realizovať na odbernom mieste. Kupujúci zaplatí za tovar pri jeho prevzatí a to priamo na prevádzke určenej predávajúcim na preberanie tovaru Tovar určený na osobné vyzdvihnutie je možné vyzdvihnúť v deň, alebo nasledujúci pracovný deň po informovaní o pripravenom tovare k osobnému vyzdvihnutiu, ak nebol emailom alebo telefonicky informovaný inak.

Dobierkou zaplatí za tovar kupujúci v hotovosti pri jeho prevzatí od kuriéra, alebo slovenskej pošty, priamo pracovníkovi kuriérskej spoločnosti alebo slovenskej pošty. Dobierkou je možné uhradiť iba tovar zasielaný kuriérom alebo poštou

Na účet vopred prevodným príkazom, keď po objednaní tovaru kupujúci obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky s podrobným postupom úhrady objednávky. Po jej uhradení kupujúcim na účet predávajúceho sa tovar expeduje a odosiela v čo najkratšom možnom čase na adresu kupujúceho podľa obchodných podmienok.

Dodacie podmienky

Po obdržaní objednávky od kupujúceho, zašle predávajúci obratom kupujúcemu informáciu o prijatí objednávky e-mailom. V prípade, ak je tovar skladom, tak ho predávajúci expeduje, odovzdá dopravcovi na doručenie ihneď po obdržaní objednávky. V prípade, že je objednaný tovar v našom externom sklade, alebo nie je skladom, predávajúci tovar odovzdá dopravcovi na doručenie do 3 až 10 dní od obdržania objednávky. Predávajúci kupujúceho zároveň bude informovať o predbežnom termíne dodania.

Pri objednávke tovaru sa cena za doručenie bude účtovať podľa cenníka dopravcu, ktorého si kupujúci zvolí pri objednávke tovaru.

Dodávku tovaru si vyberie kupujúci pri objednaní tovaru a to z niekoľko ponúkaných možností:

 • osobne, na určenom odbernom mieste – poplatok 0€
 • balíkom slovenskej pošty, /dočasne pozastavené/
 • prepravnou službou GLS, za poplatok 3.90€
 • podľa aktuálnej ponuky

V prípade ak nebude zásielka doručená kupujúcemu a bola riadne objednaná a potvrdená cez obchod na stránke www.bep.123-sro.sk, je potrebné aby kupujúci túto skutočnosť oznámil predávajúcemu v čo najkratšom čase.

Reklamačné podmienky

Záručná doba začína dňom prevzatia tovaru. V prípade výmeny tovaru z dôvodu reklamácie, začína záručná doba znovu plynúť dňom prevzatia nového tovaru. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov.

Pri preberaní zásielky tovaru skontrolujte či je obal zásielky tovaru nepoškodený a či obal zásielky nenesie zjavné znaky poškodenia. V prípade ak kupujúci zistí poškodenie zásielky, poškodený obal, môže zásielku odmietnuť. V prípade prevzatia takejto poškodenej zásielky, je potrebné uviesť do prepravného listu dopravcu všetky poškodenia obalu zásielky, prevzatie zásielky s poškodeným obalom.

Pokiaľ kupujúci po prevzatí tovaru zistí vadu, je nutné kontaktovať predávajúceho ohľadom postupu v reklamačnom konaní. Je potrebné uviesť zistené vady a následne doručiť tovar osobne alebo poštou reklamovaný tovar predávajúcemu a to najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia zásielky.

K reklamácii je potrebné predložiť doklad o nákupe tovaru – faktúru ( faktúra slúži zároveň ako záručný list ).

Predávajúci si vyhradzuje právo vadný a neopraviteľný tovar nahradiť tovarom novým s rovnakými parametrami. Všetky reklamácie budu vyriešené v zákonom stanovenej lehote 30 dní.

Pokiaľ nebude tovar doručený kupujúcemu, aj keď bola objednávka riadne potvrdené, je nutné túto skutočnosť oznámil predávajúcemu v čo najkratšom čase.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade poškodenia tovaru pri preprave, tieto škody je nutné riešiť s dopravcom priamo pri preberaní tovaru. Nárok tiež zaniká pri neodbornej inštalácii, neodborným zachádzaním, obsluhou alebo použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou alebo návodom, nadmerným zaťažovaním alebo používaním tovaru.

V prípade reklamácie máte možnosť nás kontaktovať cez “reklamačný protokol“, reklamačný formulár na web stránke alebo nás o reklamácii informujte telefonicky, reklamáciu tak vybavíme ihneď a oveľa skôr ako cez reklamačný protokol alebo formulár.

Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenia

 • Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR“) je raz dva tri s.r.o., IČO: 47393882 so sídlom Ivanská cesta 10/C, 821 04 Bratislava (ďalej len: „správca“).
 • Kontaktné údaje správcu: Raz dva tri s.r.o., Ivanská cesta 10/C, 821 04 Bratislava, Email: obchod@123-sro.sk,  Telefonický kontakt: +421 910 848 242.
 • Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 • Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 • Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 15 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správcu osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,
 • zaisťujúce marketingové služby.

Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

Vaše práva / práva poskytovateľa osobných údajov

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.
 • právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email správcu.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 • Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 • Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zaheslovanie prístupu k dátam, zabezpečenie antivírusového programu a zálohovanie.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v tomto znení uvedené na internetovej stránke www.bep.123-sro.sk, predávajúceho v deň odoslania objednávky. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ďalej súhlasí s cenou objednaného tovaru platnou v deň objednania a s výškou expedičných a dopravných nákladov.